Pogoji poslovanja nagradnih iger

Pravila in splošni pogoji sodelovanja v nagradnih igrah na internetu (Socialnih omrežjih, Instagram,

Facebook)


SPLOŠNE DOLOČBE


1.člen

(1) Organizator nagradne igre je Media-Impeks d.o.o., Kicar 11/g, 2250 Ptuj (v nadaljevanju organizator).


POGOJI SODELOVANJA


2.člen

(1) V nagradnih igrah lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so

starejše od 18 let.

V nagradnih igrah ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in njihovi bližnji družinski člani.


(2) V primeru, ko nagradna igra poteka prek spletnega družabnega omrežja Facebook, lahko v nagradni

igri sodelujejo vse osebe, ki so v okviru spletnega družabnega omrežja Facebook pridružene

posameznemu Profilu, na katerem poteka nagradna igra oziroma vse osebe, ki so na tem Profilu kliknile

gumb »Všeč mi je.« oziroma »Like.«, razen če besedilo razpisane nagradne igre ne predvideva drugače.


(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga podjetje Media-Impeks d.o.o. ne

zaračunava.


(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.


Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:


-strošek dostopa do interneta;


-strošek prenosa podatkov z interneta;


-strošek prevzema nagrade.


(5) Vsak posameznik lahko k posamezni nagradni igri pristopi le enkrat.


POTEK NAGRADNE IGRE


3.člen

(1) Za sodelovanje v nagradni igri mora oseba v obdobju trajanja nagradne igre klikniti gumb "Všeč mi

je." oz."Like." na objavljeno nagradno igro, ki je na zidu Facebook profila Media-Impex. V žrebu bodo

upoštevani vsi, ki so na objavo kliknili gumb "Všeč mi je." oz."Like." razen, če zapisano besedilo ne

predvideva drugače.


Šteje se, da se oseba s sodelovanjem v nagradni igri strinja s pravili nagradne igre organizatorja Media-

Impeks d.o.o..


PRAVILA NAGRADNE IGRE


4.člen

(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na socialnih profilih kjer se igra izvaja ter

oglašuje (Facebook in Instagram).


(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v

nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na socialnem profilu kjer se igra izvaja.


(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova oziroma

podatkov iz 2. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradne igre) si organizator pridržuje pravico, da

udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.


Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:


-udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;


-je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;


-V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu

drugemu ali ne.


(4) V kolikor pogoji nagradne igre pogojujejo sodelovanje v nagradni igri, s tem da udeleženec predloži

fotografije, video posnetke ali drugo avtorsko gradivo, udeleženec s posredovanjem gradiva

organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi avtorskimi upravičenji na tem gradivu in jih v celoti

enkrat za vselej za vse primere prenaša na organizatorja nagradne igre.


(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno soglasje

za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede transformacij ali

obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, oglaševalskih

edicijah ali drugih medijih) organizatorja nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se

odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški

izbiri ali izgledu materiala.


(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja

soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz.

objav tako pridobljenega gradiva na socialnih omrežjih in spletni strani organizatorja nagradne igre brez

pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati

kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.


NAGRADE


5.člen

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado, razen, če opis nagradne igre ne

govori drugače.


(2) Vrsta in opis nagrade je podrobneje predstavljena na spletni strani organizatorja Media-Impeks

d.o.o., na povezavi https://www.mi-shop.si/e2-elektroirpanelinfraesmarteasys500wwifi?search=500.


(3) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo.


ŽREBANJE NAGRAD


6.člen

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbijo

predstavniki organizatorja.


(2) Žrebanje nagrade bo potekalo na dan določen v opisu nagradne igre na Spletni strani ali Facebook

Profilu, najkasneje pa v 3-h dneh po zaključku nagradne igre na sedežu organizatorja (Kicar 11/g, 2250

Ptuj).


OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV


7.člen

(1) Nagrajenec bo poleg javnega obvestila o nagradi prejel tudi obvestilo prek zasebnega sporočila na

socialnem omrežju kjer nagradna igra poteka.


(2) S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja

organizator kot nagrajenca objavi na zidu socialnega omrežja kjer nagradna igra poteka in ga ob tem tudi

označi (»tag«).


(3) Nagrajenec/ka bo objavljen na socialnem omrežju kjer nagradna igra poteka najkasneje v treh dneh

po žrebanju nagrade.


(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.


PREVZEM NAGRAD


8.člen

(1) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v

skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine

obračuna in odvede organizator nagradne igre oz. soorganizator ali sponzor, ki zagotovi nagrado.


(2) Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke:

ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe

obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.


Če nagrajenec v desetih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi

pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.


VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV


9.člen

(1) Organizator Media-Impeks d.o.o., kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev

posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre,

ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom

o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.


(2) Brez izrečne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo

posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe

nagradne igre, razen, če s predpisi ni določeno drugače.


(3) V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju

posredoval seznam nagrajencev. Organizator ne prevzema odgovornosti za ustrezno odbdelavo in

hrambo podatkov, ki so bili posredovani so-organizatorju.


(4) V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja in/ali so-

organizatorja, lahko organizator e-mail naslove posreduje tudi so-organizatorju nagradne igre.


(5) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih

vodijo določene povezave na Spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne

napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev

nagradne igre.


(6) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do

preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko

posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju

osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).


(7) Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,

shranjevanja in uporabe:


elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov

organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);


ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o

nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu

z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);


kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo

nagrade);


davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno

davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)


(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa,

kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno

z veljavnimi predpisi in politiko varstva zasebnosti.


(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi

zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.


(10) Uporabniki podatkov so administrator Spletne strani in/ali Facebook Profila ter odgovorni za dostavo

nagrad.


(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna

splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 2. odst. 8.

člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih podatkov.


KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE


10.člen

(1) Pravila nagradne igre začnejo veljati dne 13. 12. 2023.


(2) Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani https://media-impex.com/ najmanj do zaključka

nagradne igre.


(3) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook

skupnosti. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebook

skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za karšnekoli

posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.


(4) Organizator lahko zaradi organizacijskih in katerih koli drugih razlogov kadarkoli začasno prekine ali

konča nagradno igro oz. spremeni pravila nagradne igre. Organizator bo o morebitnih spremembah

nagradne igre sodelujoče obvestil na spletni strani, družabnih omrežjih ali z zasebnim sporočilom.


(5) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov, kakršen koli spor ali nejasnost glede

vsebine pravil nagradne igre naslovite na elektronski naslov: mi@media-impex.com


Ptuj, 13.12.2023